:

Viza pentru intrare în Republica Belarus

A) Cetăţeanul străin poate intra în Republica Belarus, poate ieşi din Republica Belarus şi poate tranzita teritoriul Republicii Belarus cu paşaport valabil sau cu alt document care înlocuieşte paşaportul, destinat ieşirii în străinătate şi eliberat de autorităţile corespunzătoare ale statului al cărui cetăţean este sau de cele ale locului de reşedinţă al străinului sau de organizaţia internaţională, cu viză, dacă nu e stabilit altfel de către Preşedintele Republicii Belarus sau de acordurile internaţionale ale Republicii Belarus. 

Pentru obţinerea vizei de trecere a Frontierei de Stat a Republicii Belarus, cetăţeanul străin trebuie să aibă poliţa de asigurare a statului străin, corespunzătoare destinaţiei

In conformitatea cu legislatia Republicii Belarus, la intrarea in  tara, reprezentanții autorităților de frontieră pot solicita confirmarea disponibilitatii mijloacelor de plata.

B) Pentru eliberarea vizelor de intrare în Republica Belarus se percepe taxa consulară în conformitate cu Codul de Impozitare al Republicii Belarus. 

În Republica Belarus sunt prevăzute următoarele tipuri de vize de intrare:

B – de tranzit;

C – pe termen scurt;

D – pe termen lung.

C) Vizele se împart în vize pentru o singură intrare, pentru două intrări şi pentru intrări multiple.

Viza pentru o singură intrare dă dreptul la o intrare pe termen scurt, şedere şi ieşire din Republica Belarus la termentul şi pe perioada indicate în viză, dar nu mai mult de 90 zile în cursul unui an calendaristic, dacă nu este prevăzut altfel în acordurile internaţionale ale Republicii Belarus.

Viza pentru două intrări dă dreptul la două intrări pe termen scurt, şedere şi ieşire din Republica Belarus la termenele şi pe peroada indicate în viză, pe maximum 90 de zile în cursul unui an calendaristic, dacă nu este prevăzut altfel în acordurile internaţionale ale Republicii Belarus.

Viza multiplă dă dreptul la mai multe intrări (mai mult de două ori), şedere şi ieşire din Republica Belarus la termenele şi pe perioada indicate în viză, de maximum 90 de zile în cursul unui an calendaristic, dacă nu este prevăzut altfel în acordurile internaţionale ale Republicii Belarus.

D) Pentru obţinerea vizei de intrare în Republica Belarus cetăţeanul străin prezintă la reprezentanţa diplomatică din străinătate sau la consulatul Republicii Belarus următoarele documente:

- cerere pentru viză, un exemplar tip anchetă;

- o fotografie, tip paşaport;

- paşaportul sau alt document înlocuitor pentru ieşirea peste graniţă;

- documente justificative care să confirme scopul vizitei;

- asigurarea medicală;

- chitanţă de plata taxei consulare (plata se face la sucursale a BCR (Banca Comercială Română) în ziua depunerii documentelor pentru obţinerea vizei).

Cererea-anchetă se completează de către cetăţeanul străin citeţ, de mână sau la maşina de scris sau la computer, în limba română sau în una din limbile: belarusă, rusă, engleză. Răspunsurile la ancheta pentru viză trebuie să fie complete. Ancheta pentru viză se semnează, personal, de către străin. Ancheta pentru obţinerea vizei unui minor se semnează de către reprezentantul său legal.

Fotografia trebuie să corespundă dimensiunilor conforme standardului internaţional ISO/MEK 19794-5: să fie de 35x45 mm, subiectul fotografiat din faţă, pe fond deschis şi uniform, cu claritatea de înaltă calitate, poza să fie în bună stare fără îndoituri şi fără cerneală, 70-80% din dimensiunea pe verticală trebuie să fie ocupată de faţă, fotografia să nu fie mai veche de 6 luni.

Documentul pentru ieşirea peste graniţă, prezentat de străin, trebuie:

- să conţină fotografia titularului. În cazul în care în documentul pentru ieşirea în afara graniţei sunt incluşi şi copii minori, în documentul pentru ieşirea în afara graniţei trebuie să existe fotografiile acestora;

- să aibă cel puţin două pagini libere, destinate aplicării vizelor;

- termenul de valabilitate trebuie să depăşească cu cel puţin 90 de zile data ieşirii planificate a străinului din Republica Belarus.

În cazul în care documentele prezentate de cetăţeanul străin corespund condiţiilor menţionate, decizia de eliberare a vizei se ia în a cincea zi lucrătoare după ziua depunerii documentelor, cu excepţia cazurilor în care este necesară aprobarea suplimentară a acordării vizei ori este necesară solicitarea de informaţii suplimentare.

Pentru cererile formulate în regim de urgenţă, viza se eliberează în ziua depunerii documentelor.

E) Viza de tranzit (tip B) se acordă în scopul tranzitării o singură dată, de două ori sau pentru tranzitare multiplă a teritoriului Republicii Belarus pe termenul solicitat, dar nu mai mult de un an, şi este valabilă 2 zile din ziua intrării străinului în Republica Belarus. Viza de tranzit se eliberează în cazul în care străinul are deja viza ţării în care urmează să ajungă tranzitând teritoriul Republicii Belarus. Dacă viza de trecere în a treia ţară nu este necesară, se iau în consideraţie alte baze pentru obţinerea vizei de tranzit, în special biletele pentru continuarea drumului cu transportul pe cale ferată, aeriană, auto sau confirmarea rezervării acestora.

F) Viza pe termen scurt (tip C) poate fi pentru o singură intrare, pentru două intrări sau pentru intrări multiple şi se eliberează în următoarele scopuri:

- călătorie de afaceri, participare la manifestări sportive/culturale;

- în scop personal;

- activitate jurnalistică;

- vizitarea locurilor de înmormântare;

- turism;

- studii;

- menţinerea legăturilor religioase;

- program umanitar;

- muncă;

- la domiciliul permanent.

Viza pentru o singură intrare, pentru două intrări sau pentru intrări multiple (Tip C) se eliberează la prezentarea următoarelor documente justificative:

1. Pentru efectuarea călătoriilor de afaceri, participarea la manifestări sportive/culturale:

- originalul sau copia solicitării persoanei juridice a Republicii Belarus (pentru cetăţenii ţărilor membre UE şi pentru o serie de alte ţări), a autorităţii de stat sau a puterii executive a Republicii Belarus, a reprezentanţei companiei sau băncii din Republica Belarus. Solicitarea trebuie să fie formulată pe hârtie oficială cu antetul organului de stat în care să fie indicată denumirea completă a organizaţiei care face invitaţia, adresa poştală a acesteia şi număr de telefon, precum şi obligaţia de asigurare a respectării de către străin a regulilor de şedere pe teritoriul Republicii Belarus, semnată de persoana oficială şi ştampilată de organizaţia care face invitaţia.

2. Efectuarea călătoriei în scop personal:

Unul din următoarele documente:

- originalul invitaţiei întocmite la unul din secţiile privind cetăţenia şi migraţia ale M.A.I. al Republicii Belarus;

- cererea scrisă a cetăţeanului Republicii Belarus autentificată în misiunea diplomatică a Republicii Bealrus sau la notariatul Republicii Belarus;

- originalul actului de proprietate asupra locuinţei de pe teritoriul Republicii Belarus;

- notificarea ce confirmă necesitatea călătoriei urgente în Republica Belarus în cazul îmbolnăvirii grave sau a decesului unei rude apropiate;

- citaţie şi alte documente;

- în cazul altor motive va fi luata de funcţionarul cosular.

3. Efectuarea activităţii jurnalistice:

- pe baza confirmării acreditării temporare la M.A.E. al Republicii Belarus a reprezentanţilor mass-media ai statelor străine.

4. Vizitarea locurilor de înmormântare:

- originalul certificatului eliberat de Societatea Belarusă de Cruce Roşie sau de un organ executiv, prin care se confirmă înmormântarea pe teritoriul Republicii Belarus şi păstrarea mormîntelor rudelor apropiate.

5. Viza pe termen scurt în scop turistic (poate fi cu o singură intrare sau două intrări şi se eliberează pentru termenul menţionat în document, însă pentru maximum 30 de zile), pentru care se prezintă:

- originalul sau copia (pentru cetăţenii statelor membre ale U.E. şi pentru o serie de alte ţări) cererii subiectului belarus cu activităţi turistice, întocmită pe hârtie oficială cu antet cu indicarea denumirii complete a subiectului activităţii turistice, adresa şi telefonul acestuia, ştampilată.

- originalul sau copia (pentru cetăţenii statelor membre UE şi pentru cetăţenii unor alte ţări) scrisorii de solicitare din partea staţiunii balneare sau a sanatoriului, întocmită pe hârtie oficială cu antet cu indicarea denumirii sale complete, a adresei şi telefonului, a scopului şederii cetăţeanului străin, a serviciilor ce urmează să i se acorde, cu confirmarea rezervării şi a achitării integrale sau parţiale în avans a serviciilor, de asemenea, cu menţionarea responsabilităţii pe care şi-o asumă sanatoriul sau staţiunea balneară privind respectarea de către cetăţeanul străin a regulilor de şedere pe teritoriul Republicii Belarus, ştampilată;

- originalul sau copia (pentru cetăţenii statelor membre U.E. şi pentru cetăţenii unor alte ţări) cererii subiectului agroturismului, cu indicarea adresei, scopului, termenelor de şedere a cetăţeanului străin, serviciile ce urmează a-i fi oferite, cât şi a responsabilităţii subiectului agroturismului privind respectarea de către cetăţeanul străin a regulilor de şedere pe teritoriul Republicii Belarus şi copiile documentelor ce confirmă dreptul de acordare a serviciilor în sfera agroturismului;

- in alte cazuri – prin hotărârea persoanei investite în funcţia de consul.

OBSERVAŢII: Pentru cetăţenii unor state, inclusiv ai României, cât şi ai altor ţări ale Uniunii Europene, este prevăzută eliberarea vizelor pe termen scurt (tip C) cu valabilitate de până la 10 zile în scopul efectuării călătoriei turistice. În acest caz este suficientă prezentarea confirmării plăţii rezervării la hotel primite prin fax sau pe alte canale de legătură.

6. Pentru studii:

- originalul invitaţiei la studiu din partea organizaţiei care are dreptul de a emite asemenea invitaţii, convenite cu secţia privind cetăţenie şi migraţie a M.A.I. Republicii Belarus, pe teritoriul căreia se află instituţia de învăţământ, pentru durata indicată în invitaţie.

7. Menţinerea legăturilor religioase:

- originalul sau copia scrisorii de solicitare a organizaţiei religioase, întocmită pe hârtie oficială cu antet cu indicarea denumirii complete a organizaţiei, sediul acesteia şi telefonul, cât şi obligaţia acesteia de respectare de către cetăţeanul străin a regulilor de şedere pe teritoriul Republicii Belarus, ştampilată de organizaţia religioasă, cu avizul Împuternicitului pe problemele religiilor şi ale naţionalităţilor.

8. Realizarea programelor umanitare:

- originalul sau copia scrisorii de solicitare a Departamentului pentru acţiuni umanitare al Direcţiei Afacerilor Preşedintelui Republicii Belarus, sau a altor documente corespunzătoare eliberate conform legislaţiei de către organele executive republicane, regionale sau locale şi ale Comitetului executiv al oraşului Minsk.

9. Viza pentru muncă:

unul din următoarele documente:

- copia, legalizată de notarul Republicii Belarus, a permisului special pentru dreptul de ocupare a forţei de muncă cu lucrători migranţi angajaţi în Republica Belarus, emis de Departamentul pentru Cetăţenie şi Migraţie al Direcţiei Generale a Afacerilor Interne a Comitetului executiv al oraşului Minsk, al Departamentului de Interne al Comitetului Executiv Regional;

- pentru fondatorii şi administratorii de organizaţii comerciale cu investiţii străine – cererea, în original, a organizaţiei comerciale cu investiţii străine, emisă pe hârtie cu antet cu numele complet al organizaţiei comerciale, sediul acestuia şi numărul de telefon, precum şi obligaţiile organizaţiei comerciale cu privire la respectarea de către străini a regulilor de şedere pe teritoriul Republicii Belarus, ştampilată cu ştampila organizaţiei comerciale, şi copiile legalizate ale documentelor constitutive sau a ordinelor de numire în funcţia de administrator.

10. Permis permanent:

- decizia organului de interne al Republicii Belarus privind eliberarea pentru străin a permisului de şedere permanentă.

G) Viza pe termen lung (tip D) se eliberează pentru multiple intrări în Republica Belarus cu termen de valabilitate 1 an cu drept de şedere până la 90 de zile pe an, dacă nu se prevede altfel în acordurile internaţionale ale Republicii Belarus, în următoarele scopuri:

- menţinerea contactelor de afaceri, participarea la manifestări sportive/culturale;

- călătorii în interes personal;

- activitate religioasă;

- vizitarea locurilor de înmormântare;

- realizarea programelor umanitare.

Viza multiplă pe termen lung (viza tip D) se eliberează la prezentarea următoarelor documente justificative:

1. Menţinerea contactelor de afaceri, participarea la manifestări sportive/culturale:

- originalul cererii persoanei juridice. Cererea trebuie să fie întocmită pe hârtie cu antet cu indicarea completă a denumirii organizaţiei care face invitaţia, adresa poştală şi telefonul acesteia, cât şi obligaţia de a răspunde pentru respectarea de către străin a regulilor de şedere pa teritoriul Republicii Belarus, semnată de funcţionar şi ştampilată cu ştampila organizaţiei.

Pentru şefii şi lucrătorii reprezentanţei companiei străine sau ai băncii din Republica Belarus, fondatorilor, conducătorilor şi lucrătorilor intreprinderii (organizaţiei) străine care a deschis reprezentanţa respectivă, se poate acorda viză pe termen lung pe baza cererii reprezentanţei companiei străine sau a băncii din Republica Belarus;

- extrasul, în original, privind persoana juridică din Belarus obţinut de la Registrul Unificat de Stat (EGP) al persoanelor juridice şi întreprinzătorilor individuali ai Republicii Belarus sau copia certificatului de înregistrare a persoanei juridice în Republica Belarus, valabil 90 de zile de la data legalizării notariale a acesteia

- copia acordului (contractului, convenţiei de cooperare) dintre persoana juridică şi străin sau organizaţia străină în care acesta lucrează, document care confirmă existenţa unor relaţii reciproce de afaceri stabile, sau documente ale persoanei juridice belaruse (inclusiv acte constitutive), care confirmă că străinul este conducătorul sau fondatorul organizaţiei comerciale cu investiţii străine (organizaţie străină sau mixtă), ştampilate cu ştampila persoanei juridice belaruse sau cu ştampila organizaţiei care a încheiat acord cu persoana juridică belarusă, sau copia colaţionată cu originalul de către funcţionarul secţiei consulare;

- în cazul în care străinul lucrează în organizaţia, care a încheiat un contract (convenţie de cooperare) cu o persoană juridică belarusă, — documentul ce confirmă de facto lucrul, emis pe hârtie cu antetul organizaţiei şi semnat de conducătorul acesteia.

2. În scop personal

Originalul unuia din următoarele documente:

- invitaţia întocmită la secţia teritorială pentru cetăţenie şi migraţie ale M.A.I. pe raza căreia se află domiciliul persoanei care invită;

- declaraţia notarială a cetăţeanului Republicii Belarus privind invitaţia unei rude apropiate;

- depunerea documentului ce confirmă existenţa în proprietate a spaţiului de locuit pe teritoriul Republicii Belarus.

3. Menţinerea legăturilor religioase:

- ordinul scris al Direcţiei Generale Consulare a M.A.E. pe baza cererii organizaţiei religioase.

4. Vizitarea locurilor de înmormântare:

- prezentarea originalului adeverinţei Societăţii Beloruse de Cruce Roşie sau a comitetului executiv la nuvel de bază, prin care se confirmă înmormântarea pe teritoriul Republicii Belarus şi păstrarea mormântului rudelor apropiate.

 5. Realizarea programelor umanitare:

- ordinul scris al Direcţiei Generale Consulare a M.A.E. pe baza cererii Departamentului pentru activităţi umanitare sau a altor cereri autorizate prin acte legislative ale Republicii Belarus ale organelor republicane guvernamentale, comitetelor executive regionale şi ale Comitetului Executiv al oraşului Minsk.

Belarusian Diplomatic Missions

All Missions Belarus' Foreign Ministry
Go to